☰ - heaven = qian2
☱ - lake = dui4
☲ - fire = li2
☳ - thunder = zhen4
☴ - wind = xun4
☵ - water = kan3
☶ - mountain = gen4
☷ - earth = kun1